Sr No Name Period
1 Mandar Pawar 22 Aug 2020 - 21 Aug 2021
2 Shibani Kurian 16 Aug 2020 - 15 Aug 2021
3 Devendra Singhal 07 Jul 2020 - 06 Jul 2021
4 Dhananjay Tikariha 10 Jul 2020 - 09 Jul 2021
5 Abhishek Bisen 01 Feb 2020 - 31 Jan 2021
6 Ashish Kedia 08 Jan 2020 - 07 Jan 2021
7 Harsha Upadhaya 07 Aug 2019 - 06 Aug 2020
8 R Krishnan 24 Feb 2020 - 23 Feb 2021
9 Biraja Tripathy 25 May 2020 - 24 May 2021
10 Pankaj Tibrewal 05 Aug 2020 - 04 Aug 2021
11 Manish Mehta 24 Jun 2020 - 23 Jun 2021
12 Harsha Upadhyaya - Part 2 20 Oct 2020 - 19 Oct 2021
13 Abhishek Bisen - Part 2 01 Feb 2021 to 31 Jan 2022
14 Ashish Kedia - Part 2 15 Jan 2021 to 15 Feb 2022
15 Lakshmi Iyer 01 Feb 2021 to 31 Jan 2022