Blogs Blogs

Sùi mào gà là gì?

b¿nh sùi mào gà là 1 can b¿nh lây truy¿n qua du¿ng tình d¿c thu¿ng b¿t g¿p, vì Human papilloma vi rút (HPV) d¿n d¿n. Có ít nh¿t 35 type HPV d¿n d¿n b¿nh ¿ sinh d¿c, type 6 cùng v¿i 11 chi¿m 90% . Ða s¿ co th¿ lây nhi¿m HPV chua có d¿u hi¿u nh¿n bi¿t lâm sàng, t¿ l¿ có d¿u hi¿u ch¿ t¿m 1 - 2%.

n¿t sùi do HPV d¿n t¿i không gây ra dau ho¿c ng¿a mà nó ch¿ th¿y m¿t s¿ nhú sùi nh¿, b¿ m¿t thô ráp có th¿ là máu tr¿ng ho¿c h¿ng nh¿t. Ban d¿u là s¿ don l¿ sau liên k¿t l¿i d¿i v¿i nhau thành dám nhu hoa mào gà hay hoa súp lo.

bình thu¿ng, dàn ông thu¿ng hay có bi¿u hi¿n d¿c trung, Do dó b¿nh d¿ nh¿n bi¿t, T¿ dó v¿n d¿ ch¿a tr¿ mau chóng dem t¿i k¿t qu¿ t¿t. Còn t¿i ch¿ em, b¿nh thu¿ng hay có ti¿p di¿n tuong d¿i âm th¿m, cùng v¿i ch¿ khi b¿nh tr¿m tr¿ng thì b¿nh nhân m¿i nh¿n bi¿t ra.

https://suckhoehanoi.anime-japan.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/s%C3%B9i%20m%C3%A0o%20g%C3%A0%20ki%C3%AAng%20%C4%83n%20g%C3%ACnam gi¿i ch¿ em ph¿ n¿ thu¿ng thì, M¿t khác du¿ng mi¿ng (oral sex), quan h¿ qua h¿u môn cung khi¿n lây b¿nh. R¿t nhi¿u co th¿ cho r¿ng vi¿c quan h¿ mi¿ng s¿ không lo m¿c m¿n cóc sinh d¿c nhung mà th¿c tr¿ng virut HPV có t¿i c¿ b¿ ph¿n sinh s¿n, máu, tuy¿n nu¿c b¿t, các d¿ch nh¿y c¿a co th¿ b¿nh… Vì v¿y khi 1 co th¿ l¿y khoang mi¿ng b¿n thân d¿ kích ¿ng co quan sinh s¿n c¿a ngu¿i b¿nh hay Bên c¿nh dó b¿nh nhân s¿ d¿ng mi¿ng d¿ kích ¿ng co quan sinh d¿c c¿a mình cung v¿n có kh¿ nang truy¿n nhi¿m nhu nhau.

lây t¿ m¿ sang con: b¿nh m¿n cóc sinh d¿c cung lây t¿ m¿ sang con n¿u mà ngu¿i phái d¿p nhi¿m virut b¿nh m¿n cóc sinh d¿c trong thai k¿. пa tr¿ có th¿ m¿c b¿nh ngay t¿ lúc trong b¿ng m¿ (thông qua cu¿ng r¿n, nu¿c ¿i) hay lây lúc dã t¿ng du¿c t¿o thành (trong lúc ngu¿i ch¿ em tr¿ d¿ ti¿p d¿a tr¿ b¿ ti¿p xúc v¿i máu, d¿ch s¿n c¿a m¿ ho¿c b¿i vì bú s¿a m¿ sau này).

ch¿m thân m¿t: Virut b¿nh mào gà t¿n t¿i trong d¿ch nh¿n thoát ra t¿ nh¿ng m¿n b¿nh m¿n cóc sinh d¿c c¿n ph¿i lúc có s¿ ch¿m thân m¿t nhu ôm, hôn, dùng chung v¿t d¿ng cá nhân (nhu bàn ch¿i dánh rang, qu¿n chíp, r¿a s¿ch nách chung b¿n…) ho¿c vô tình c¿ vùng da l¿ c¿a b¿n thân dang nh¿p nh¿ng d¿ch này cung khi¿n lây truy¿n b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Tuy v¿y tru¿ng h¿p này thu¿ng hay khá hi¿m g¿p, ch¿ chi¿m m¿t s¿ tru¿ng h¿p vô cùng nh¿ trong s¿ m¿t s¿ ca lây lan b¿nh m¿ng gà.

3Tri¿u ch¿ng c¿a sùi mào gà
th¿i gian ¿ b¿nh c¿a b¿nh sùi mào gà thu¿ng là 3 tu¿n t¿i 8 tháng. Vi rút sùi mào gà có các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t không tri¿t d¿ tuong t¿ nhau trên co th¿ d¿ng mày râu cung nhu ph¿ n¿.

m¿t. V¿i phái d¿p

các m¿n cóc sinh d¿c xu¿t hi¿n phía trong cùng v¿i xung quanh âm d¿o ho¿c h¿u môn tr¿c tràng, ho¿c trên c¿ t¿ cung. Chúng có kh¿ nang c¿c k¿ nh¿ hay xu¿t hi¿n du¿i ki¿u m¿t s¿ dám không nh¿, có màu h¿ng tuoi hay tr¿ng d¿c, m¿m, n¿i t¿p trung thành c¿m không nh¿ nhìn nhu cái hoa lo, không gây nên dau d¿n ho¿c ng¿a song không khó b¿ ra máu.

b¿nh nhân cung b¿ m¿t m¿i toàn thân, chán an, sút cân, nóng rát khi quan h¿ tình d¿c cung nhu suy gi¿m hung ph¿n tình d¿c.

N¿u nhu g¿n dây b¿n có v¿n d¿ng tình d¿c không l¿y cách b¿o v¿, hãy di khám d¿ xét nghi¿m có b¿ nhi¿m vi rút HPV ho¿c không.

2. V¿i dàn ông

nh¿ng m¿n cóc sinh d¿c có th¿ th¿y t¿i trên duong v¿t, bìu hay xung quanh h¿u môn. Nh¿ng n¿t m¿n xu¿t hi¿n nhi¿u d¿n lên Ti¿p dó liên k¿t v¿i nhau thành nh¿ng c¿m to có du¿ng kính kho¿ng vài cm, trông nhu mào con gà hay cái hoa lo.

1 s¿ tru¿ng h¿p, n¿t b¿nh mào gà có nguy co to b¿ng n¿m tay, ti¿t ra d¿ch và máu có mùi hôi tanh, tanh.

3. D¿u hi¿u chung t¿i 2 gi¿i

các m¿n có có nguy co th¿y ¿ môi, mi¿ng, h¿ng, lu¿i, ngón tay cung nhu ngón chân t¿i c¿ 2 gi¿i khi quan h¿ tình d¿c không s¿ d¿ng bao cao su b¿ng du¿ng mi¿ng. Lúc dó các b¿ ph¿n trên xu¿t hi¿n các n¿t màu h¿ng quan sát g¿n gi¿ng m¿n tr¿ng cá, xu¿t hi¿n li¿n k¿ v¿i nhau thành dã t¿ng dám không nh¿.

m¿t s¿ dôi c¿p c¿n luu ý b¿i vì b¿nh m¿n cóc sinh d¿c ¿ mi¿ng vô cùng d¿ m¿c l¿m tu¿ng d¿i v¿i b¿nh nhi¿t mi¿ng, viêm h¿ng.

ch¿a tr¿ m¿n cóc sinh d¿c
N¿u mà du¿c ph¿ng doán m¿c b¿nh m¿ng gà b¿n s¿ du¿c chuyên gia kê thu¿c xoa tr¿c ti¿p dang nh¿p da. Hãy nh¿ ch¿ s¿ d¿ng thu¿c do bác si chuyên khoa kê, không s¿ d¿ng thu¿c không kê toa.

chuyên gia thu¿ng hay kê Imiquimod, Podophyllin hay Podofilox d¿ di¿u tr¿ các thuong t¿n. Thu¿c m¿ kê toa có d¿i tu¿ng Sinecatechin (chi¿t b¿n trà xanh) du¿c s¿ d¿ng d¿ ch¿a m¿n cám phía bên ngoài cùng v¿i m¿n d¿u den ¿ h¿u môn. Thoa các thu¿c này truy c¿p khu v¿c da m¿c ¿nh hu¿ng, chúng còn có nguy co làm cho suy y¿u ch¿t li¿u bao cao su hay màng tránh thai.

bác si chuyên khoa cung có th¿ ch¿ d¿n Axit Trichloroacetic (TCA) d¿ tr¿ b¿nh mào gà, song gi¿i pháp này c¿n d¿n b¿n ph¿i di khám không ít l¿n. Ngoài ra, b¿n gái c¿a b¿n cung c¿n ph¿i du¿c tr¿ N¿u h¿ d¿u hi¿u nh¿n bi¿t d¿u hi¿u nh¿n bi¿t m¿n cóc sinh d¿c, nh¿m ngan hai b¿n không lây b¿nh qua l¿i cho nhau.

Không dùng thu¿c không kê toa cho b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Nh¿ng thu¿c này ch¿ nên s¿n xu¿t cho da m¿n c¿m ¿ b¿ ph¿n sinh d¿c c¿n còn khi¿n b¿n khó ch¿u hon

4Phòng ng¿a b¿nh m¿ng gà
Tiêm v¿c - xin ch¿ng HPV: c¿ nam và n¿ t¿ 9 d¿n 25 tu¿i c¿n làm tiêm phòng ch¿ng ng¿a HPV, tuy¿t d¿i ¿ nh¿ng co th¿ không có "lâm tr¿n" tình d¿c. Gi¿i pháp này có nguy co ch¿n d¿ng m¿t s¿ lo¿i vi rút HPV gây nên m¿n cóc sinh d¿c.

quan h¿ tình d¿c an toàn: v¿n d¿ dùng bao cao su lúc "lâm tr¿n" tình d¿c v¿n là v¿n d¿ làm quan tr¿ng, b¿i vì cho t¿i nay vi¿c s¿ dubgj bao cao su v¿n là phon pháp giúp b¿n tránh nguy co lây h¿u hi¿u nh¿t. пng th¿i, chuyên gia khuyên b¿ h¿n ch¿ giao h¿p tình d¿c qua quan h¿ b¿ng mi¿ng hay h¿u môn, Vi¿c dó s¿ gây tang ch¿c nang b¿ b¿nh sùi gà.

Không "lâm tr¿n" tình d¿c b¿a bãi: ¿ cùng th¿y 1 v¿ tôi m¿t ông xã, tránh v¿n d¿ giao h¿p d¿i v¿i không ít co th¿, nh¿t là qun h¿ v¿i gái bán hoa giúp cho h¿n ch¿ nguy co truy¿n nhi¿m b¿nh m¿n cóc sinh d¿c cung nhu m¿t s¿ b¿nh lây qua du¿ng tình d¿c khác.

không nên dùng chung các d¿ dùng v¿i ngu¿i m¿c b¿nh: h¿n ch¿ l¿y m¿t s¿ v¿t d¿ng nu: d¿ nót, khan t¿m xong, b¿n c¿u, qu¿n áo boi... Có ch¿a d¿ch ti¿t b¿nh m¿n cóc sinh d¿c v¿i co th¿ m¿c b¿nh, qua m¿t s¿ v¿t xu¿c vô cùng nh¿ trên co th¿. T¿ dây, virus HPV có th¿ t¿n công d¿ th¿c hi¿n.

Sùi mào gà: Nguyên nhân, tri¿u ch¿ng, ch¿n doán và ch¿a tr¿

t¿ng quan b¿nh mào gà
sùi mào gà (Genital warts) ho¿c m¿ng gà còn g¿i là m¿n cóc sinh d¿c, là m¿t trong nh¿ng b¿nh lây lan qua du¿ng tình d¿c thu¿ng th¿y nh¿t, du¿ng nhu t¿t c¿ m¿t s¿ ngu¿i v¿n d¿ng tình d¿c s¿ gây b¿ nhi¿m ít nh¿t m¿t lo¿i papillomavirus t¿i co th¿ (HPV), ki¿u virus gây nên sùi mào gà ¿ b¿ ph¿n sinh d¿c. M¿n cóc sinh d¿c tác d¿ng t¿i nh¿ng mô c¿a khu v¿c sinh d¿c d¿i v¿i dáng hình nhu v¿t sung nh¿, màu da th¿t ho¿c có dáng hình gi¿ng hoa lo. Trong r¿t nhi¿u tình hu¿ng, m¿n b¿c quá nh¿ nên chua th¿ quan sát th¿y.

gi¿ng nhu m¿n cóc th¿y t¿i noi khác trên ngu¿i, m¿n sinh d¿c là vì papillomavirus ¿ co th¿ (HPV) gây ra. Các ch¿ng HPV sinh d¿c có th¿ gây m¿n tr¿ng cá ¿ co quan sinh d¿c, trong lúc nh¿ng ch¿ng khác bi¿t có th¿ gây ra ung thu. V¿c-xin có kh¿ nang giúp cho b¿o v¿ ch¿ng l¿i các ch¿ng HPV sinh d¿c.
nguyên do m¿n cóc sinh d¿c
vi khu¿n papilloma ¿ co th¿ (HPV) là nguyên do d¿n t¿i sùi mào gà. Có hon 40 ch¿ng HPV khác bi¿t nhau ¿nh hu¿ng d¿n ch¿ sinh d¿c, HPV sinh s¿n truy¿n nhi¿m qua du¿ng tình d¿c. Trong h¿u h¿t m¿t s¿ tru¿ng h¿p, d¿i ngu mi¿n d¿ch c¿a b¿n gi¿t ch¿t HPV sinh s¿n và không bao gi¿ ti¿n tri¿n m¿t s¿ tri¿u ch¿ng ho¿c d¿u hi¿u nh¿n bi¿t c¿a nhi¿m trùng.
d¿u hi¿u nh¿n bi¿t b¿nh mào gà
t¿i ch¿ em ph¿ n¿, m¿n th¿t sinh d¿c có th¿ phát tri¿n trên âm d¿o, thành âm d¿o, co s¿ gi¿a co quan sinh s¿n bên ngoài cung nhu h¿u môn tr¿c tràng, ¿ng h¿u môn cùng v¿i c¿ d¿ con. T¿i cánh mày râu, chúng có th¿ t¿i d¿u ho¿c tr¿c c¿a "c¿u nh¿", bìu hay h¿u môn tr¿c tràng. B¿nh m¿n cóc sinh d¿c cung có nguy co ti¿n tri¿n trong khoang mi¿ng ho¿c cu¿ng h¿ng c¿a co th¿ dã có giao h¿p tình d¿c v¿i mi¿ng d¿i v¿i co th¿ m¿c nhi¿m b¿nh.

nh¿ng d¿u hi¿u nh¿n bi¿t cùng v¿i bi¿u hi¿n c¿a m¿n th¿t sinh d¿c bao g¿m:

m¿t s¿ v¿t sung nh¿, màu th¿t ho¿c xám t¿i ch¿ sinh s¿n.
m¿n cóc g¿n nhau có dáng hình tuong t¿ nhu hoa lo.
ng¿a ngáy hay khó ch¿u t¿i vùng sinh s¿n.
xu¿t huy¿t lúc quan h¿.
m¿n sinh d¿c có kh¿ nang nh¿ và ph¿ng d¿n m¿c không th¿ quan sát th¿y b¿ng m¿t thu¿ng. Tuy nhiên, dôi lúc, m¿n sinh d¿c có nguy co nhân lên thành m¿ng l¿n.
Ðu¿ng lây truy¿n b¿nh b¿nh m¿n cóc sinh d¿c
Trung tâm ki¿m soát cung nhu phòng ng¿a d¿ch b¿nh (CDC) nh¿m tính r¿ng du¿ng nhu m¿i nh¿ng ngu¿i ho¿t d¿ng tình d¿c s¿ nhi¿m ít nh¿t m¿t ki¿u vi rút ¿ m¿t s¿ th¿i gian trong cu¿c d¿i c¿a h¿. Các nhân t¿ có th¿ gây tang nguy co m¿c nhi¿m b¿nh bao g¿m:"lâm tr¿n" tình d¿c không an toàn v¿i r¿t nhi¿u d¿i tác.
b¿ m¿t s¿ b¿nh khác có lây nhi¿m qua nh¿ng du¿ng tình d¿c.
"làm chuy¿n ¿y" tình d¿c d¿i v¿i d¿i tác có b¿ b¿nh tình d¿c mà chua bi¿t.
quan h¿ tình d¿c khi ¿ tu¿i tru¿ng thành.
thành ph¿n kh¿ nang b¿nh sùi mào gà
phái d¿p có kh¿ nang m¿c b¿nh m¿ng gà d¿t hon so d¿i v¿i dàn ông (d¿c bi¿t là thành ph¿n gái m¿i dâm).
Tr¿ so sinh.
d¿ng mày râu có r¿t nhi¿u b¿n trai.
thành viên y t¿.
phòng ng¿a b¿nh m¿n cóc sinh d¿c
l¿y bao cao su m¿i khi "lâm tr¿n" tình d¿c có nguy co làm gi¿m dáng k¿ kh¿ nang b¿ b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Cho dù s¿ d¿ng bao cao su có th¿ gi¿m thi¿u nguy co c¿a, song nó không h¿u hi¿u 100 ph¿n tram và v¿n có kh¿ nang m¿c b¿nh m¿n cóc sinh d¿c.
Tiêm phòng. M¿t d¿ng v¿c-xin du¿c g¿i là Gardasil b¿o v¿ ch¿ng l¿i b¿n ch¿ng vi-rút gây ung thu cung nhu du¿c l¿y d¿ ngan ng¿a m¿n th¿t sinh d¿c. Vào nam 2014, b¿ ph¿n Qu¿n lý th¿c ph¿m và Du¿c ph¿m Hoa K¿ dã phê chu¿n 1 d¿ng v¿c-xin có tên là Gardasil 9, giúp cho b¿o v¿ ch¿ng l¿i chín ch¿ng vi-rút. 1 D¿ng v¿c-xin khác bi¿t, du¿c g¿i là Cervarix có ch¿c nang b¿o v¿ ch¿ng ung thu c¿ t¿ cung tuy nhiên không c¿n ph¿i m¿n cóc sinh d¿c. ¿y ban tu v¿n d¿t nu¿c v¿ Th¿c hành tiêm ch¿ng khuyên r¿ng c¿n tiêm v¿c-xin HPV d¿nh k¿ cho tr¿ nh¿ gái và tr¿ nh¿ trai t¿ 11 t¿i 12. Tuy nhiên, b¿n nam có kh¿ nang v¿n du¿c tiêm v¿c-xin HPV cho t¿i 26 tu¿i N¿u mu¿n.
nh¿ng v¿c-xin này có hi¿u qu¿ nh¿t N¿u nhu du¿c tiêm cho tr¿ tru¿c khi có ho¿t d¿ng tình d¿c. Kh¿o sát t¿ng cho bi¿t r¿ng các co th¿ du¿i 21 và 21 t¿i 30 tu¿i du¿c tiêm v¿c-xin HPV có kh¿ nang gi¿m t¿i 50% nguy co b¿ m¿n b¿c ¿ co quan sinh s¿n.Tác d¿ng ph¿ c¿a v¿c-xin thu¿ng nh¿ cung nhu bao g¿m dau t¿c t¿i vùng tiêm (cánh tay trên), dau d¿u, s¿t nh¿ ho¿c nh¿ng d¿u hi¿u gi¿ng cúm. Th¿nh tho¿ng chóng m¿t ho¿c choáng ng¿t di¿n ra sau lúc tiêm, nh¿t là ¿ thanh thi¿u niên.
"lâm tr¿n" tình d¿c an toàn, chung th¿y 1 v¿ m¿t d¿c lang quân, N¿u nghi ng¿ c¿n ph¿i dùng bao cao su cho nh¿ng lúc "yêu".
di khám nam khoa k¿p th¿i N¿u mà b¿ ph¿n sinh s¿n có d¿u hi¿u nh¿n bi¿t l¿, có n¿t th¿t n¿i lên gây vu¿ng víu.
Rèn luy¿n th¿ thao tang s¿c d¿ kháng ngu¿i.
tránh ch¿m da d¿i v¿i co th¿ dang m¿c m¿n cóc sinh d¿c.
Không l¿y chung d¿ cá nhân: khan t¿m, d¿ lót…
nh¿ng gi¿i pháp k¿t lu¿n b¿nh m¿ng gà
b¿i thu¿ng không d¿ nh¿n bi¿t m¿n cóc sinh d¿c, bác si có kh¿ nang xoa dung d¿ch axit axetic nh¿ truy c¿p b¿ ph¿n sinh s¿n d¿ làm nh¿ng n¿t nh¿t xu¿t hi¿n d¿c trung hon. Ti¿p dó, bác si chuyên khoa s¿ soi c¿ t¿ cung d¿ xem có m¿n d¿u den hay không.
xét nghi¿m b¿nh mào gà nên làm v¿i bi¿n pháp Pap. пi v¿i n¿, di¿u c¿n thi¿t là ph¿i tham khám xuong ch¿u cung nhu xét nghi¿m Pap thu¿ng xuyên, giúp cho nh¿n th¿y các thay d¿i ¿ "cô bé" và c¿ t¿ cung b¿i vì b¿nh m¿n cóc sinh d¿c ho¿c nh¿ng d¿u hi¿u s¿m c¿a ung thu c¿ d¿ con – 1 h¿u qu¿ có th¿ c¿a nhi¿m trùng sinh d¿c.Trong quá trình tham khám Pap, bác si s¿ l¿y m¿t thi¿t b¿ g¿i là m¿ v¿t d¿ gi¿ âm h¿ c¿a b¿n, Sau dó s¿ dùng que s¿ d¿ng m¿u d¿ thu th¿p m¿u t¿ bào nh¿ t¿ c¿ d¿ con, Sau dó mang m¿u b¿nh ph¿m này soi trên kính hi¿n vi.
ki¿m tra HPV. Ch¿ có m¿t s¿ d¿ng HPV sinh d¿c có m¿i quan h¿ t¿i ung thu c¿ t¿ cung. M¿u t¿ bào t¿i c¿ t¿ cung du¿c l¿y trong tham khám Pap, có th¿ phát hi¿n du¿c ch¿ng HPV d¿n t¿i m¿n b¿c hay ung thu c¿ d¿ con. Tham khám này thu¿ng dành riêng bi¿t cho n¿ t¿ 30 tu¿i tr¿ lên. Xét nghi¿m này không h¿u hi¿u cho ch¿ em tr¿ b¿i h¿ th¿ng mi¿n d¿ch c¿a h¿ thu¿ng có th¿ di¿t tr¿ ngay c¿ m¿t s¿ d¿ng vi rút sinh d¿c d¿n t¿i ung thu mà không nên di¿u tr¿.
các cách tr¿ m¿n cóc sinh d¿c
N¿u m¿n cám không gây nên khó ch¿u có nguy co không c¿n ph¿i tr¿. Nhung N¿u nhu nh¿ng bi¿u hi¿n bao g¿m ng¿a, nóng rát cùng v¿i c¿m giác dau, hay N¿u mà m¿n cóc ¿ nh¿ng v¿ trí có th¿ nhìn xu¿t hi¿n du¿c d¿n d¿n m¿t M¿ quan, c¿m th¿y x¿u h¿, chuyên gia có nguy co kh¿ ¿ m¿n b¿c n¿i khoa ho¿c ti¿u ph¿u. Nhung mà, nh¿ng t¿n thuong có th¿ quay tr¿ l¿i sau khi di¿u tr¿.

phuong pháp ch¿a sùi mào gà v¿i thu¿c:

Imiquimod lo¿i kem thoa khi¿n cho tang kh¿ nang c¿a h¿ th¿ng mi¿n d¿ch d¿ ch¿ng l¿i m¿n sinh d¿c. Tránh ch¿m tình d¿c trong lúc kem t¿i trên da b¿i thu¿c này có kh¿ nang làm rách bao cao su, màng ngan âm d¿o và có kh¿ nang gây ra kích thích da c¿a b¿n trai. 1 Ph¿n ¿ng ph¿ khác có kh¿ nang di¿n ra là d¿ da, m¿n nu¿c, dau t¿c ngu¿i, ho, phát ban cùng v¿i m¿t m¿i.
Podophyllin là m¿t ki¿u nh¿a có xu¿t x¿ th¿c v¿t phá v¿ mô m¿n sinh d¿c. Chuyên gia c¿a b¿n c¿n ph¿i s¿ d¿ng cách này.
không nên tr¿ m¿n tr¿ng cá t¿i co quan sinh s¿n n¿i khoa t¿y m¿n cám không kê don. Các ki¿u thu¿c này không nên ch¿ d¿n dùng cho ch¿ ¿m nhu co quan sinh s¿n, N¿u mà dùng có kh¿ nang gây ra dau cùng v¿i không d¿ ch¿u Không ch¿ v¿y.
ti¿u ph¿u d¿ lo¿i b¿ m¿n b¿c r¿t l¿n hon, m¿n cám không dáp ¿ng v¿i thu¿c ho¿c bà b¿u gây nên kh¿ nang tr¿ ch¿m d¿i v¿i m¿n cóc trong quá trình sinh n¿. M¿t s¿ ch¿n l¿a th¿ thu¿t bao g¿m:

пt l¿nh v¿i nito l¿ng – пt di¿n b¿ng sóng di¿n cao t¿n ho¿c tia laser CO2.
пt nhi¿t.
th¿ thu¿t c¿t b¿.
ch¿a tr¿ v¿i laser.

Liet duong xuat hien

 
phongkhamnamkhoa
 
phòng khám

Benh lau xuat hien

 
khám b¿nh l¿u
 
phòng khám
 
 

Bênh l¿u và xã h¿i

 
 
Showing 1 - 5 of 69 results.
Items per Page 5
of 14