Blogs Blogs

« Back

Sùi mào gà là gì?

b¿nh sùi mào gà là 1 can b¿nh lây truy¿n qua du¿ng tình d¿c thu¿ng b¿t g¿p, vì Human papilloma vi rút (HPV) d¿n d¿n. Có ít nh¿t 35 type HPV d¿n d¿n b¿nh ¿ sinh d¿c, type 6 cùng v¿i 11 chi¿m 90% . Ða s¿ co th¿ lây nhi¿m HPV chua có d¿u hi¿u nh¿n bi¿t lâm sàng, t¿ l¿ có d¿u hi¿u ch¿ t¿m 1 - 2%.

n¿t sùi do HPV d¿n t¿i không gây ra dau ho¿c ng¿a mà nó ch¿ th¿y m¿t s¿ nhú sùi nh¿, b¿ m¿t thô ráp có th¿ là máu tr¿ng ho¿c h¿ng nh¿t. Ban d¿u là s¿ don l¿ sau liên k¿t l¿i d¿i v¿i nhau thành dám nhu hoa mào gà hay hoa súp lo.

bình thu¿ng, dàn ông thu¿ng hay có bi¿u hi¿n d¿c trung, Do dó b¿nh d¿ nh¿n bi¿t, T¿ dó v¿n d¿ ch¿a tr¿ mau chóng dem t¿i k¿t qu¿ t¿t. Còn t¿i ch¿ em, b¿nh thu¿ng hay có ti¿p di¿n tuong d¿i âm th¿m, cùng v¿i ch¿ khi b¿nh tr¿m tr¿ng thì b¿nh nhân m¿i nh¿n bi¿t ra.

https://suckhoehanoi.anime-japan.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/s%C3%B9i%20m%C3%A0o%20g%C3%A0%20ki%C3%AAng%20%C4%83n%20g%C3%ACnam gi¿i ch¿ em ph¿ n¿ thu¿ng thì, M¿t khác du¿ng mi¿ng (oral sex), quan h¿ qua h¿u môn cung khi¿n lây b¿nh. R¿t nhi¿u co th¿ cho r¿ng vi¿c quan h¿ mi¿ng s¿ không lo m¿c m¿n cóc sinh d¿c nhung mà th¿c tr¿ng virut HPV có t¿i c¿ b¿ ph¿n sinh s¿n, máu, tuy¿n nu¿c b¿t, các d¿ch nh¿y c¿a co th¿ b¿nh… Vì v¿y khi 1 co th¿ l¿y khoang mi¿ng b¿n thân d¿ kích ¿ng co quan sinh s¿n c¿a ngu¿i b¿nh hay Bên c¿nh dó b¿nh nhân s¿ d¿ng mi¿ng d¿ kích ¿ng co quan sinh d¿c c¿a mình cung v¿n có kh¿ nang truy¿n nhi¿m nhu nhau.

lây t¿ m¿ sang con: b¿nh m¿n cóc sinh d¿c cung lây t¿ m¿ sang con n¿u mà ngu¿i phái d¿p nhi¿m virut b¿nh m¿n cóc sinh d¿c trong thai k¿. пa tr¿ có th¿ m¿c b¿nh ngay t¿ lúc trong b¿ng m¿ (thông qua cu¿ng r¿n, nu¿c ¿i) hay lây lúc dã t¿ng du¿c t¿o thành (trong lúc ngu¿i ch¿ em tr¿ d¿ ti¿p d¿a tr¿ b¿ ti¿p xúc v¿i máu, d¿ch s¿n c¿a m¿ ho¿c b¿i vì bú s¿a m¿ sau này).

ch¿m thân m¿t: Virut b¿nh mào gà t¿n t¿i trong d¿ch nh¿n thoát ra t¿ nh¿ng m¿n b¿nh m¿n cóc sinh d¿c c¿n ph¿i lúc có s¿ ch¿m thân m¿t nhu ôm, hôn, dùng chung v¿t d¿ng cá nhân (nhu bàn ch¿i dánh rang, qu¿n chíp, r¿a s¿ch nách chung b¿n…) ho¿c vô tình c¿ vùng da l¿ c¿a b¿n thân dang nh¿p nh¿ng d¿ch này cung khi¿n lây truy¿n b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Tuy v¿y tru¿ng h¿p này thu¿ng hay khá hi¿m g¿p, ch¿ chi¿m m¿t s¿ tru¿ng h¿p vô cùng nh¿ trong s¿ m¿t s¿ ca lây lan b¿nh m¿ng gà.

3Tri¿u ch¿ng c¿a sùi mào gà
th¿i gian ¿ b¿nh c¿a b¿nh sùi mào gà thu¿ng là 3 tu¿n t¿i 8 tháng. Vi rút sùi mào gà có các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t không tri¿t d¿ tuong t¿ nhau trên co th¿ d¿ng mày râu cung nhu ph¿ n¿.

m¿t. V¿i phái d¿p

các m¿n cóc sinh d¿c xu¿t hi¿n phía trong cùng v¿i xung quanh âm d¿o ho¿c h¿u môn tr¿c tràng, ho¿c trên c¿ t¿ cung. Chúng có kh¿ nang c¿c k¿ nh¿ hay xu¿t hi¿n du¿i ki¿u m¿t s¿ dám không nh¿, có màu h¿ng tuoi hay tr¿ng d¿c, m¿m, n¿i t¿p trung thành c¿m không nh¿ nhìn nhu cái hoa lo, không gây nên dau d¿n ho¿c ng¿a song không khó b¿ ra máu.

b¿nh nhân cung b¿ m¿t m¿i toàn thân, chán an, sút cân, nóng rát khi quan h¿ tình d¿c cung nhu suy gi¿m hung ph¿n tình d¿c.

N¿u nhu g¿n dây b¿n có v¿n d¿ng tình d¿c không l¿y cách b¿o v¿, hãy di khám d¿ xét nghi¿m có b¿ nhi¿m vi rút HPV ho¿c không.

2. V¿i dàn ông

nh¿ng m¿n cóc sinh d¿c có th¿ th¿y t¿i trên duong v¿t, bìu hay xung quanh h¿u môn. Nh¿ng n¿t m¿n xu¿t hi¿n nhi¿u d¿n lên Ti¿p dó liên k¿t v¿i nhau thành nh¿ng c¿m to có du¿ng kính kho¿ng vài cm, trông nhu mào con gà hay cái hoa lo.

1 s¿ tru¿ng h¿p, n¿t b¿nh mào gà có nguy co to b¿ng n¿m tay, ti¿t ra d¿ch và máu có mùi hôi tanh, tanh.

3. D¿u hi¿u chung t¿i 2 gi¿i

các m¿n có có nguy co th¿y ¿ môi, mi¿ng, h¿ng, lu¿i, ngón tay cung nhu ngón chân t¿i c¿ 2 gi¿i khi quan h¿ tình d¿c không s¿ d¿ng bao cao su b¿ng du¿ng mi¿ng. Lúc dó các b¿ ph¿n trên xu¿t hi¿n các n¿t màu h¿ng quan sát g¿n gi¿ng m¿n tr¿ng cá, xu¿t hi¿n li¿n k¿ v¿i nhau thành dã t¿ng dám không nh¿.

m¿t s¿ dôi c¿p c¿n luu ý b¿i vì b¿nh m¿n cóc sinh d¿c ¿ mi¿ng vô cùng d¿ m¿c l¿m tu¿ng d¿i v¿i b¿nh nhi¿t mi¿ng, viêm h¿ng.

ch¿a tr¿ m¿n cóc sinh d¿c
N¿u mà du¿c ph¿ng doán m¿c b¿nh m¿ng gà b¿n s¿ du¿c chuyên gia kê thu¿c xoa tr¿c ti¿p dang nh¿p da. Hãy nh¿ ch¿ s¿ d¿ng thu¿c do bác si chuyên khoa kê, không s¿ d¿ng thu¿c không kê toa.

chuyên gia thu¿ng hay kê Imiquimod, Podophyllin hay Podofilox d¿ di¿u tr¿ các thuong t¿n. Thu¿c m¿ kê toa có d¿i tu¿ng Sinecatechin (chi¿t b¿n trà xanh) du¿c s¿ d¿ng d¿ ch¿a m¿n cám phía bên ngoài cùng v¿i m¿n d¿u den ¿ h¿u môn. Thoa các thu¿c này truy c¿p khu v¿c da m¿c ¿nh hu¿ng, chúng còn có nguy co làm cho suy y¿u ch¿t li¿u bao cao su hay màng tránh thai.

bác si chuyên khoa cung có th¿ ch¿ d¿n Axit Trichloroacetic (TCA) d¿ tr¿ b¿nh mào gà, song gi¿i pháp này c¿n d¿n b¿n ph¿i di khám không ít l¿n. Ngoài ra, b¿n gái c¿a b¿n cung c¿n ph¿i du¿c tr¿ N¿u h¿ d¿u hi¿u nh¿n bi¿t d¿u hi¿u nh¿n bi¿t m¿n cóc sinh d¿c, nh¿m ngan hai b¿n không lây b¿nh qua l¿i cho nhau.

Không dùng thu¿c không kê toa cho b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Nh¿ng thu¿c này ch¿ nên s¿n xu¿t cho da m¿n c¿m ¿ b¿ ph¿n sinh d¿c c¿n còn khi¿n b¿n khó ch¿u hon

4Phòng ng¿a b¿nh m¿ng gà
Tiêm v¿c - xin ch¿ng HPV: c¿ nam và n¿ t¿ 9 d¿n 25 tu¿i c¿n làm tiêm phòng ch¿ng ng¿a HPV, tuy¿t d¿i ¿ nh¿ng co th¿ không có "lâm tr¿n" tình d¿c. Gi¿i pháp này có nguy co ch¿n d¿ng m¿t s¿ lo¿i vi rút HPV gây nên m¿n cóc sinh d¿c.

quan h¿ tình d¿c an toàn: v¿n d¿ dùng bao cao su lúc "lâm tr¿n" tình d¿c v¿n là v¿n d¿ làm quan tr¿ng, b¿i vì cho t¿i nay vi¿c s¿ dubgj bao cao su v¿n là phon pháp giúp b¿n tránh nguy co lây h¿u hi¿u nh¿t. пng th¿i, chuyên gia khuyên b¿ h¿n ch¿ giao h¿p tình d¿c qua quan h¿ b¿ng mi¿ng hay h¿u môn, Vi¿c dó s¿ gây tang ch¿c nang b¿ b¿nh sùi gà.

Không "lâm tr¿n" tình d¿c b¿a bãi: ¿ cùng th¿y 1 v¿ tôi m¿t ông xã, tránh v¿n d¿ giao h¿p d¿i v¿i không ít co th¿, nh¿t là qun h¿ v¿i gái bán hoa giúp cho h¿n ch¿ nguy co truy¿n nhi¿m b¿nh m¿n cóc sinh d¿c cung nhu m¿t s¿ b¿nh lây qua du¿ng tình d¿c khác.

không nên dùng chung các d¿ dùng v¿i ngu¿i m¿c b¿nh: h¿n ch¿ l¿y m¿t s¿ v¿t d¿ng nu: d¿ nót, khan t¿m xong, b¿n c¿u, qu¿n áo boi... Có ch¿a d¿ch ti¿t b¿nh m¿n cóc sinh d¿c v¿i co th¿ m¿c b¿nh, qua m¿t s¿ v¿t xu¿c vô cùng nh¿ trên co th¿. T¿ dây, virus HPV có th¿ t¿n công d¿ th¿c hi¿n.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.