Blogs Blogs

« Back

Sùi mào gà: Nguyên nhân, tri¿u ch¿ng, ch¿n doán và ch¿a tr¿

t¿ng quan b¿nh mào gà
sùi mào gà (Genital warts) ho¿c m¿ng gà còn g¿i là m¿n cóc sinh d¿c, là m¿t trong nh¿ng b¿nh lây lan qua du¿ng tình d¿c thu¿ng th¿y nh¿t, du¿ng nhu t¿t c¿ m¿t s¿ ngu¿i v¿n d¿ng tình d¿c s¿ gây b¿ nhi¿m ít nh¿t m¿t lo¿i papillomavirus t¿i co th¿ (HPV), ki¿u virus gây nên sùi mào gà ¿ b¿ ph¿n sinh d¿c. M¿n cóc sinh d¿c tác d¿ng t¿i nh¿ng mô c¿a khu v¿c sinh d¿c d¿i v¿i dáng hình nhu v¿t sung nh¿, màu da th¿t ho¿c có dáng hình gi¿ng hoa lo. Trong r¿t nhi¿u tình hu¿ng, m¿n b¿c quá nh¿ nên chua th¿ quan sát th¿y.

gi¿ng nhu m¿n cóc th¿y t¿i noi khác trên ngu¿i, m¿n sinh d¿c là vì papillomavirus ¿ co th¿ (HPV) gây ra. Các ch¿ng HPV sinh d¿c có th¿ gây m¿n tr¿ng cá ¿ co quan sinh d¿c, trong lúc nh¿ng ch¿ng khác bi¿t có th¿ gây ra ung thu. V¿c-xin có kh¿ nang giúp cho b¿o v¿ ch¿ng l¿i các ch¿ng HPV sinh d¿c.
nguyên do m¿n cóc sinh d¿c
vi khu¿n papilloma ¿ co th¿ (HPV) là nguyên do d¿n t¿i sùi mào gà. Có hon 40 ch¿ng HPV khác bi¿t nhau ¿nh hu¿ng d¿n ch¿ sinh d¿c, HPV sinh s¿n truy¿n nhi¿m qua du¿ng tình d¿c. Trong h¿u h¿t m¿t s¿ tru¿ng h¿p, d¿i ngu mi¿n d¿ch c¿a b¿n gi¿t ch¿t HPV sinh s¿n và không bao gi¿ ti¿n tri¿n m¿t s¿ tri¿u ch¿ng ho¿c d¿u hi¿u nh¿n bi¿t c¿a nhi¿m trùng.
d¿u hi¿u nh¿n bi¿t b¿nh mào gà
t¿i ch¿ em ph¿ n¿, m¿n th¿t sinh d¿c có th¿ phát tri¿n trên âm d¿o, thành âm d¿o, co s¿ gi¿a co quan sinh s¿n bên ngoài cung nhu h¿u môn tr¿c tràng, ¿ng h¿u môn cùng v¿i c¿ d¿ con. T¿i cánh mày râu, chúng có th¿ t¿i d¿u ho¿c tr¿c c¿a "c¿u nh¿", bìu hay h¿u môn tr¿c tràng. B¿nh m¿n cóc sinh d¿c cung có nguy co ti¿n tri¿n trong khoang mi¿ng ho¿c cu¿ng h¿ng c¿a co th¿ dã có giao h¿p tình d¿c v¿i mi¿ng d¿i v¿i co th¿ m¿c nhi¿m b¿nh.

nh¿ng d¿u hi¿u nh¿n bi¿t cùng v¿i bi¿u hi¿n c¿a m¿n th¿t sinh d¿c bao g¿m:

m¿t s¿ v¿t sung nh¿, màu th¿t ho¿c xám t¿i ch¿ sinh s¿n.
m¿n cóc g¿n nhau có dáng hình tuong t¿ nhu hoa lo.
ng¿a ngáy hay khó ch¿u t¿i vùng sinh s¿n.
xu¿t huy¿t lúc quan h¿.
m¿n sinh d¿c có kh¿ nang nh¿ và ph¿ng d¿n m¿c không th¿ quan sát th¿y b¿ng m¿t thu¿ng. Tuy nhiên, dôi lúc, m¿n sinh d¿c có nguy co nhân lên thành m¿ng l¿n.
Ðu¿ng lây truy¿n b¿nh b¿nh m¿n cóc sinh d¿c
Trung tâm ki¿m soát cung nhu phòng ng¿a d¿ch b¿nh (CDC) nh¿m tính r¿ng du¿ng nhu m¿i nh¿ng ngu¿i ho¿t d¿ng tình d¿c s¿ nhi¿m ít nh¿t m¿t ki¿u vi rút ¿ m¿t s¿ th¿i gian trong cu¿c d¿i c¿a h¿. Các nhân t¿ có th¿ gây tang nguy co m¿c nhi¿m b¿nh bao g¿m:"lâm tr¿n" tình d¿c không an toàn v¿i r¿t nhi¿u d¿i tác.
b¿ m¿t s¿ b¿nh khác có lây nhi¿m qua nh¿ng du¿ng tình d¿c.
"làm chuy¿n ¿y" tình d¿c d¿i v¿i d¿i tác có b¿ b¿nh tình d¿c mà chua bi¿t.
quan h¿ tình d¿c khi ¿ tu¿i tru¿ng thành.
thành ph¿n kh¿ nang b¿nh sùi mào gà
phái d¿p có kh¿ nang m¿c b¿nh m¿ng gà d¿t hon so d¿i v¿i dàn ông (d¿c bi¿t là thành ph¿n gái m¿i dâm).
Tr¿ so sinh.
d¿ng mày râu có r¿t nhi¿u b¿n trai.
thành viên y t¿.
phòng ng¿a b¿nh m¿n cóc sinh d¿c
l¿y bao cao su m¿i khi "lâm tr¿n" tình d¿c có nguy co làm gi¿m dáng k¿ kh¿ nang b¿ b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Cho dù s¿ d¿ng bao cao su có th¿ gi¿m thi¿u nguy co c¿a, song nó không h¿u hi¿u 100 ph¿n tram và v¿n có kh¿ nang m¿c b¿nh m¿n cóc sinh d¿c.
Tiêm phòng. M¿t d¿ng v¿c-xin du¿c g¿i là Gardasil b¿o v¿ ch¿ng l¿i b¿n ch¿ng vi-rút gây ung thu cung nhu du¿c l¿y d¿ ngan ng¿a m¿n th¿t sinh d¿c. Vào nam 2014, b¿ ph¿n Qu¿n lý th¿c ph¿m và Du¿c ph¿m Hoa K¿ dã phê chu¿n 1 d¿ng v¿c-xin có tên là Gardasil 9, giúp cho b¿o v¿ ch¿ng l¿i chín ch¿ng vi-rút. 1 D¿ng v¿c-xin khác bi¿t, du¿c g¿i là Cervarix có ch¿c nang b¿o v¿ ch¿ng ung thu c¿ t¿ cung tuy nhiên không c¿n ph¿i m¿n cóc sinh d¿c. ¿y ban tu v¿n d¿t nu¿c v¿ Th¿c hành tiêm ch¿ng khuyên r¿ng c¿n tiêm v¿c-xin HPV d¿nh k¿ cho tr¿ nh¿ gái và tr¿ nh¿ trai t¿ 11 t¿i 12. Tuy nhiên, b¿n nam có kh¿ nang v¿n du¿c tiêm v¿c-xin HPV cho t¿i 26 tu¿i N¿u mu¿n.
nh¿ng v¿c-xin này có hi¿u qu¿ nh¿t N¿u nhu du¿c tiêm cho tr¿ tru¿c khi có ho¿t d¿ng tình d¿c. Kh¿o sát t¿ng cho bi¿t r¿ng các co th¿ du¿i 21 và 21 t¿i 30 tu¿i du¿c tiêm v¿c-xin HPV có kh¿ nang gi¿m t¿i 50% nguy co b¿ m¿n b¿c ¿ co quan sinh s¿n.Tác d¿ng ph¿ c¿a v¿c-xin thu¿ng nh¿ cung nhu bao g¿m dau t¿c t¿i vùng tiêm (cánh tay trên), dau d¿u, s¿t nh¿ ho¿c nh¿ng d¿u hi¿u gi¿ng cúm. Th¿nh tho¿ng chóng m¿t ho¿c choáng ng¿t di¿n ra sau lúc tiêm, nh¿t là ¿ thanh thi¿u niên.
"lâm tr¿n" tình d¿c an toàn, chung th¿y 1 v¿ m¿t d¿c lang quân, N¿u nghi ng¿ c¿n ph¿i dùng bao cao su cho nh¿ng lúc "yêu".
di khám nam khoa k¿p th¿i N¿u mà b¿ ph¿n sinh s¿n có d¿u hi¿u nh¿n bi¿t l¿, có n¿t th¿t n¿i lên gây vu¿ng víu.
Rèn luy¿n th¿ thao tang s¿c d¿ kháng ngu¿i.
tránh ch¿m da d¿i v¿i co th¿ dang m¿c m¿n cóc sinh d¿c.
Không l¿y chung d¿ cá nhân: khan t¿m, d¿ lót…
nh¿ng gi¿i pháp k¿t lu¿n b¿nh m¿ng gà
b¿i thu¿ng không d¿ nh¿n bi¿t m¿n cóc sinh d¿c, bác si có kh¿ nang xoa dung d¿ch axit axetic nh¿ truy c¿p b¿ ph¿n sinh s¿n d¿ làm nh¿ng n¿t nh¿t xu¿t hi¿n d¿c trung hon. Ti¿p dó, bác si chuyên khoa s¿ soi c¿ t¿ cung d¿ xem có m¿n d¿u den hay không.
xét nghi¿m b¿nh mào gà nên làm v¿i bi¿n pháp Pap. пi v¿i n¿, di¿u c¿n thi¿t là ph¿i tham khám xuong ch¿u cung nhu xét nghi¿m Pap thu¿ng xuyên, giúp cho nh¿n th¿y các thay d¿i ¿ "cô bé" và c¿ t¿ cung b¿i vì b¿nh m¿n cóc sinh d¿c ho¿c nh¿ng d¿u hi¿u s¿m c¿a ung thu c¿ d¿ con – 1 h¿u qu¿ có th¿ c¿a nhi¿m trùng sinh d¿c.Trong quá trình tham khám Pap, bác si s¿ l¿y m¿t thi¿t b¿ g¿i là m¿ v¿t d¿ gi¿ âm h¿ c¿a b¿n, Sau dó s¿ dùng que s¿ d¿ng m¿u d¿ thu th¿p m¿u t¿ bào nh¿ t¿ c¿ d¿ con, Sau dó mang m¿u b¿nh ph¿m này soi trên kính hi¿n vi.
ki¿m tra HPV. Ch¿ có m¿t s¿ d¿ng HPV sinh d¿c có m¿i quan h¿ t¿i ung thu c¿ t¿ cung. M¿u t¿ bào t¿i c¿ t¿ cung du¿c l¿y trong tham khám Pap, có th¿ phát hi¿n du¿c ch¿ng HPV d¿n t¿i m¿n b¿c hay ung thu c¿ d¿ con. Tham khám này thu¿ng dành riêng bi¿t cho n¿ t¿ 30 tu¿i tr¿ lên. Xét nghi¿m này không h¿u hi¿u cho ch¿ em tr¿ b¿i h¿ th¿ng mi¿n d¿ch c¿a h¿ thu¿ng có th¿ di¿t tr¿ ngay c¿ m¿t s¿ d¿ng vi rút sinh d¿c d¿n t¿i ung thu mà không nên di¿u tr¿.
các cách tr¿ m¿n cóc sinh d¿c
N¿u m¿n cám không gây nên khó ch¿u có nguy co không c¿n ph¿i tr¿. Nhung N¿u nhu nh¿ng bi¿u hi¿n bao g¿m ng¿a, nóng rát cùng v¿i c¿m giác dau, hay N¿u mà m¿n cóc ¿ nh¿ng v¿ trí có th¿ nhìn xu¿t hi¿n du¿c d¿n d¿n m¿t M¿ quan, c¿m th¿y x¿u h¿, chuyên gia có nguy co kh¿ ¿ m¿n b¿c n¿i khoa ho¿c ti¿u ph¿u. Nhung mà, nh¿ng t¿n thuong có th¿ quay tr¿ l¿i sau khi di¿u tr¿.

phuong pháp ch¿a sùi mào gà v¿i thu¿c:

Imiquimod lo¿i kem thoa khi¿n cho tang kh¿ nang c¿a h¿ th¿ng mi¿n d¿ch d¿ ch¿ng l¿i m¿n sinh d¿c. Tránh ch¿m tình d¿c trong lúc kem t¿i trên da b¿i thu¿c này có kh¿ nang làm rách bao cao su, màng ngan âm d¿o và có kh¿ nang gây ra kích thích da c¿a b¿n trai. 1 Ph¿n ¿ng ph¿ khác có kh¿ nang di¿n ra là d¿ da, m¿n nu¿c, dau t¿c ngu¿i, ho, phát ban cùng v¿i m¿t m¿i.
Podophyllin là m¿t ki¿u nh¿a có xu¿t x¿ th¿c v¿t phá v¿ mô m¿n sinh d¿c. Chuyên gia c¿a b¿n c¿n ph¿i s¿ d¿ng cách này.
không nên tr¿ m¿n tr¿ng cá t¿i co quan sinh s¿n n¿i khoa t¿y m¿n cám không kê don. Các ki¿u thu¿c này không nên ch¿ d¿n dùng cho ch¿ ¿m nhu co quan sinh s¿n, N¿u mà dùng có kh¿ nang gây ra dau cùng v¿i không d¿ ch¿u Không ch¿ v¿y.
ti¿u ph¿u d¿ lo¿i b¿ m¿n b¿c r¿t l¿n hon, m¿n cám không dáp ¿ng v¿i thu¿c ho¿c bà b¿u gây nên kh¿ nang tr¿ ch¿m d¿i v¿i m¿n cóc trong quá trình sinh n¿. M¿t s¿ ch¿n l¿a th¿ thu¿t bao g¿m:

пt l¿nh v¿i nito l¿ng – пt di¿n b¿ng sóng di¿n cao t¿n ho¿c tia laser CO2.
пt nhi¿t.
th¿ thu¿t c¿t b¿.
ch¿a tr¿ v¿i laser.

Comments
Trackback URL: