Blogs Blogs

« Back

sùi mào gà21

Sùi mào có chi ph¿i d¿n v¿n d¿ mang b¿u cùng v¿i sinh n¿ v¿ sau không?
m¿n cóc sinh d¿c không de d¿a t¿i vi¿c có b¿u cung nhu ti¿n tri¿n thai nhi trong b¿ng s¿n ph¿. Song, lúc sinh ngã âm h¿, N¿u sang thuong m¿ng gà quá r¿t l¿n có nguy co s¿ c¿n tr¿ du¿ng sinh n¿ c¿a em bé. Cung nhu m¿ng gà có kh¿ nang lây b¿nh t¿ m¿ sang con lúc sinh n¿. Bé có th¿ lây nhi¿m virus cùng v¿i ti¿n tri¿n thành bu¿u gai t¿i co quan hô h¿p ho¿c sùi ¿ b¿ sinh d¿c nh¿t là t¿i bé gái.

Nhà có m¿t ngu¿i b¿ b¿nh, làm gì phòng cho c¿ gia dình?
nguyên t¿c co b¿n là b¿n hãy bi¿n pháp ly ngu¿n b¿nh. M¿m b¿nh t¿a l¿c ¿ khu v¿c sinh s¿n cùng v¿i có kh¿ nang t¿i h¿u môn:

- B¿n r¿a tay v¿i xà phòng s¿ch tru¿c cùng v¿i sau khi cham sóc khu v¿c sinh d¿c c¿a mình..Không d¿ d¿ch ti¿t, v¿y b¿n trên ga tr¿i giu¿ng, b¿n c¿u cùng v¿i v¿t d¿ng c¿n k¿.

- B¿n nên gi¿t riêng cùng v¿i không cho ai s¿ d¿ng chung qu¿n chíp c¿a chính mình.

- v¿i d¿c lang quân hay b¿n gái, c¿n luôn luôn l¿y bao cao su lúc giao h¿p. T¿t nh¿t là c¿n l¿y bao cao su t¿ 3 t¿i 6 tháng sau lúc bác si chuyên khoa thông báo b¿n dã s¿ch s¿ b¿nh không còn n¿t mào gà nào m¿i th¿y.

- d¿i v¿i bà m¿ th¿ thai nh¿, vi¿c cho con bú không gây lây truy¿n b¿nh cho em bé. N¿u nhu r¿a ráy, t¿m xong r¿a cho em bé b¿n nên r¿a tay v¿i xà phòng tru¿c và sau khi cham sóc bé.

 
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.