Blogs Blogs

« Back

hu¿ng d¿n dùng bao cao su dúng cách

dùng bao cao su dúng gi¿i pháp là di¿u mà cánh mày râu c¿n ph¿i hi¿u du¿c d¿ không nên m¿t s¿ r¿i ro khi quan h¿ tình d¿c nhu mang b¿u bên ngoài ý d¿nh ho¿c lây nhi¿m b¿nh lây. tuy v¿y v¿n d¿ này t¿i Vi¿t b¿n nam còn tuong d¿i m¿n c¿m, r¿t nhi¿u co th¿ còn e ng¿i lúc nói d¿n.

m¿t. kích thu¿c c¿a bao cao su
m¿t th¿c m¿c thu¿ng g¿p Th¿c t¿ hi¿n nay là m¿t s¿ dàn ông di mua bao cao su tuy nhiên không b¿n tâm t¿i kích c¿. Tuy r¿ng các nhà s¿n sinh dã th¿ng kê kích c¿ “c¿u bé” trung bình c¿a Vi¿t nam d¿ dua ra d¿ng hàng h¿p lý. tuy nhiên trong m¿t s¿ tru¿ng h¿p tuy¿t d¿i kích c¿ “c¿u bé” n¿m phía ngoài m¿c giá di¿u tr¿ bình quân, lúc ¿y b¿n c¿n do chính xác d¿ ch¿n bao cao su cho khoa h¿c.

khi mua bao cao su chúng ta ch¿ nên b¿n tâm d¿n chu vi duong v¿t mà không c¿n do chi¿u dài. c¿n ph¿i do khi “c¿u bé” ¿ tr¿ng thái cuong, do v¿i thu¿c dây d¿ có k¿t trái chu¿n xác. ho¿c b¿n có nguy co l¿y gi¿y d¿ u¿m kích thu¿c Sau dó do l¿i b¿ng thu¿c tr¿c ti¿p.

phân bi¿t nhóm size bao cao su theo kích c¿ “c¿u bé” nhu sau:

 • Size nh¿ 49mm dành cho nh¿ng co th¿ có chu vi “c¿u nh¿” nh¿ hon 110mm, tuy v¿y dòng bao cao su này ¿ vi¿t b¿n nam khá hi¿m.
 • Size bình quân 52mm dành cho nh¿ng co th¿ có chu vi “c¿u bé” t¿ 110 – 125mm. Ðây là kích c¿ trung bình ¿ Vi¿t dàn ông, bao cao su Ngày nay h¿u h¿t d¿u có kích thu¿c 52mm.
 • Size không nh¿ 55mm khi b¿n có chu vi “c¿u nh¿” trên 126mm, dòng bao cao su này v¿n có m¿t trên th¿ tru¿ng song không ph¿ bi¿n b¿ng d¿ng 52mm.

B¿n c¿n ph¿i b¿n tâm d¿n size c¿a bao cao su b¿i vì m¿t s¿ lý b¿i vì sau dây:

 • Bao cao su nh¿ hon kích c¿ duong v¿t s¿ vô cùng không khó m¿c rách trong khi giao h¿p, Hon n¿a bao cao su nh¿ thi¿u d¿ b¿o v¿ “c¿u nh¿” c¿a b¿n thuyên gi¿m nh¿ng nguy co b¿ b¿nh lây nhi¿m.
 • Bao cao su r¿t l¿n hon kích thu¿c “c¿u nh¿” r¿t d¿ b¿ t¿t trong khi “yêu”, kh¿ nang mang thai bên ngoài ý mu¿n là di¿u có kh¿ nang ti¿p di¿n.

Vì th¿ ch¿n l¿a bao cao su khoa h¿c d¿i v¿i kích thu¿c “c¿u bé” là m¿t s¿ bu¿c ban d¿u d¿ng mày râu c¿n ph¿i n¿m du¿c tru¿c khi “lâm tr¿n” tình d¿c.

 1. m¿t s¿ chú ý d¿ l¿y bao cao su dúng bi¿n pháp
  a. các di¿u c¿n khi¿n cho khi l¿y bao cao su:
 • quy chu¿n tru¿c h¿t hãy nh¿ k¿ dó là s¿ d¿ng bao cao su d¿ giao h¿p tình d¿c an toàn.
 • ki¿m tra h¿n dùng trên bìa bao cao su tru¿c khi mang.
 • tham khám c¿n th¿n bao bì và bao cao su xem có v¿t rách ho¿c không, ch¿ nên 1 v¿t nh¿ cung là y¿u t¿ kh¿ nang trong “làm chuy¿n ¿y” tình d¿c.
 • B¿o qu¿n bao cao su t¿i m¿t s¿ noi khô thoáng nhu t¿, ngan kéo,…
 • nên l¿y c¿ gel bôi tron d¿ tránh d¿c tính tr¿ng bao cao su b¿ rách trong lúc “lâm tr¿n”.

b. m¿t s¿ di¿u không nên là lúc s¿ d¿ng bao cao su:

 • п bao cao su trong ví là m¿t l¿i s¿ng x¿u mà d¿ng mày râu nên rút kinh nghi¿m, vi¿c ma sát cùng v¿i nhi¿t m¿c d¿ không khoa h¿c s¿ chi ph¿i t¿i uy tín bao cao su.
 • dùng gel thoa tron ph¿c v¿ cho “yêu” tình d¿c, không nên l¿y nh¿ng d¿ng gel thay th¿ nhu kem du¿ng da, sáp, s¿a r¿a s¿ch nách,… các d¿ng trên không ch¿ khi¿n cho bao cao su d¿ m¿c rách mà còn làm cho “cô bé” c¿a ch¿ em m¿c thuong t¿n.
 • Bao cao su là v¿t ph¿m s¿ d¿ng m¿t l¿n, B¿i v¿y d¿c bi¿t không du¿c tái s¿ d¿ng chúng. nên bu¿c g¿n cùng v¿i v¿t dang nh¿p thùng rác ngay sau khi quan h¿.
 1. deo bao cao su nhu nào là dúng cách?
 • Bu¿c 1: xét nghi¿m bao cao su

Nhu dã chia s¿ ¿ m¿c 2, b¿n nam c¿n ki¿m tra h¿n dùng, nhãn hi¿u, v¿t rách trên bao bì và cao cao su tru¿c lúc l¿y.

 • Bu¿c 2: Xé v¿ bao cao su

пng tu¿ng r¿ng xé v¿ bao cao su là chuy¿n d¿ dàng, N¿u không c¿n th¿n có th¿ làm cho bao cao su m¿c rách. tru¿c h¿t d¿y bao cao su v¿ 1 góc Sau dó xé t¿ t¿ v¿i tay góc d¿i di¿n. tránh dùng kéo c¿t b¿i vì nguy co làm cho rách, th¿ng bao cao su là c¿c k¿ cao.

 • Bu¿c 3: gi¿i quy¿t núm bao cao su

t¿ t¿ bóp ph¿n núm bao cao su d¿ du¿i h¿t không khí ra bên ngoài. Ði¿u dó giúp bao cao su không b¿ rách trong quá trình quan h¿.

 • Bu¿c 4: dùng bao cao su

пt bao cao su lên ph¿n d¿u “c¿u bé” Ti¿p dó vu¿t xu¿ng nh¿ nhàng t¿i g¿c duong v¿t. ph¿ kín toàn b¿ “c¿u nh¿” giúp bao cao su không b¿ cu¿n ngu¿c khi quan h¿, Không ch¿ có th¿ d¿ng tác này còn giúp b¿o v¿ b¿n thuyên gi¿m các kh¿ nang lây lan du¿ng tình d¿c.

Bu¿c 5: G¿ bao cao su ra d¿ “c¿u nh¿”

l¿y tay kéo t¿ t¿ bao cao su ra d¿ “c¿u nh¿” sao cho tinh trùng không vuong vãi ra phía ngoài. toàn b¿ quá trình c¿n làm khi “c¿u nh¿” còn cuong duong d¿ m¿t s¿ thao tác du¿c don gi¿n hon.

 • Bu¿c 6: Bu¿c bao cao su ph¿n ch¿a tinh trùng Sau dó v¿t truy c¿p thùng rác
 1. gi¿i dáp các th¿c m¿c m¿i liên quan d¿n l¿y bao cao su
  4.1. N¿u nhu l¿y bao cao su dúng phuong pháp thì s¿ tru¿ng h¿p an toàn là bao nhiêu?
  Theo tuy nhiên m¿t s¿ th¿ng kê, l¿y bao cao su dúng cách giúp cho tang s¿ tru¿ng h¿p “làm chuy¿n ¿y” tình d¿c an toàn lên 98%.

4.2. có dúng mang 2 bao cao su thì s¿ an toàn hon?
Ðây là quan di¿m hoàn toàn sai l¿ch mà b¿n h¿n ch¿ gây theo. v¿n d¿ dùng 2 bao cao su khi¿n chúng ma sát d¿i v¿i nhau, 1 là có kh¿ nang khi¿n cho chúng M¿t khác cùng tu¿t ra bên ngoài, hai là khi¿n cho tang nguy co m¿c rách trong lúc “làm chuy¿n ¿y”. B¿i v¿y các dáng mày râu c¿n ph¿i chú ý t¿i Vi¿c dó d¿ không ph¿m c¿n ph¿i sai l¿ch.

4.3. Có nên ch¿n bao cao su có ch¿t xoa tron hay không?
vi¿c l¿y m¿t s¿ bao cao su có s¿n ch¿t thoa tron làm cho kh¿ nang m¿c rách trong lúc “lâm tr¿n” gi¿m di dáng k¿. nên l¿a ch¿n m¿t s¿ d¿ng g¿c thoa tron nhu nu¿c, silicon, astroglide,…

bi¿t du¿c gi¿i pháp dùng bao cao su an toàn là phong phuong pháp mà nam hi¿n d¿i c¿n có. ph¿ huynh cung c¿n ph¿i c¿i m¿ hon d¿i v¿i con cái trong các ban khoan này khi chúng d¿ tu¿i v¿ thành niên. không nh¿ng giúp cho con b¿n thân trang m¿c nh¿ng hi¿u bi¿t gi¿i d¿c tính an toàn mà còn h¿n ch¿ di tình tr¿ng mang thai phía ngoài ý mu¿n – Hi¿n gi¿ dang là v¿n n¿n ¿ Vi¿t nam.https://labs.maarch.org/snippets/4587
https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/-/snippets/3566
https://devel.trisquel.info/snippets/5650
https://suckhoecuatoi365.wixsite.com/monsite/post/l%E1%BA%ADu-c%C3%B3-t%E1%BB%B1-ch%E1%BB%AFa-d%E1%BB%A9t-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-kh%C3%B4ng
https://class.myaloha.vn/bai-hoc/benh-lau-co-chua-djuoc-dut-djiem-khong-25682
https://linkhay.com/blog/76210/benh-lau-chua-dut-diem-the-nao
https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/index.php/forum/thread/248723/b%E1%BB%87nh-l%E1%BA%ADu-ch%E1%BB%AFa-d%E1%BB%A9t-%C4%91i%E1%BB%83m-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
https://hibacsi.bcz.com/2020/09/09/benh-lau-chua-dut-diem-the-nao/
http://bacsihangngay.simplesite.com/447031504
https://hibacsi24hcuatoi.000webhostapp.com/2020/09/benh-lau-chua-dut-diem-the-nao
https://5ed9fab5cf5c4.site123.me/blog/b%E1%BB%87nh-l%E1%BA%ADu-c%C3%B3-t%E1%BB%B1-ch%E1%BB%AFa-kh%E1%BB%8Fi-%E1%BB%9F-nh%C3%A0-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-kh%C3%B4ng
https://hibacsi.hatenadiary.com/entry/2020/09/09/185516
https://hibacsi.gitbook.io/hibacsi/benh-lau-chua-dut-diem-the-nao#benh-lau-co-tu-triet-de-duoc-khong
https://hibacsi.puzl.com/edit/_news/Benh-lau-co-tu-chua-dut-diem-duoc-khong/257264
http://hibacsi.eklablog.com/benh-lau-co-tu-chua-duoc-dut-diem-khong-a201837268
https://gumroad.com/bacsicuatoi/p/11-b-nh-ph-khoa-th-ng-g-p-bi-u-hi-n-va-cach-phong-tranh
https://bacsihangngay.blogspot.com/2020/09/benh-phu-khoa.html
https://bacsicuatoi.cocolog-nifty.com/blog/2020/09/post-d33532.html
http://hibacsi.divivu.com/San-pham/1128850/2257000/11-benh-phu-khoa-thuong-gap-bieu-hien-va-cach-phong-tranh.html
https://24hbacsi.page.tl/11-benh-phu-khoa-thuong-gap-bieu-hien-va-cach-phong-tranh.htm
http://hibacsicuatoi.blog.jp/archives/7333950.html
https://sites.google.com/view/bacsi24h/trang-chu/benh-phu-khoa
http://globedia.com/benh-phu-khoa-can-thuong-gap
http://bacsicuatoi.website2.me/blog/benh-lau-co-tu-chua-duoc-dut-diem-khong
https://slides.com/hibacsi24hcuatoi/deck
http://www.sarsinaturismo.it/web/hibacsi/home/-/blogs/11-benh-phu-khoa-thuong-gap-bieu-hien-va-cach-phong-tranh
https://telegra.ph/11-b%E1%BB%87nh-ph%E1%BB%A5-khoa-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-bi%E1%BB%83u-hi%E1%BB%87n-v%C3%A0-c%C3%A1ch-ph%C3%B2ng-tr%C3%A1nh-09-12
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=11699
https://hibacsicuatoi.cabanova.com/benh-phu-khoa.html
https://devel.trisquel.info/snippets/5737
https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/-/snippets/3614
https://labs.maarch.org/snippets/4683
http://hibacsi24h.ucoz.site/news/gi-i-phap-phong-ng-a-b-nh-l-u-va-cach-ch-a-cho-nam-gi-i-hi-u-qu/2020-09-17-3
https://myanimelist.net/blog.php?eid=837642
https://suckhoedoisong.neocities.org/benxahoi.html
https://www.idiger.gov.co/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
http://www.23hq.com/hibacsi24hcuatoi/photo/74808876
https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/web/user.46289710/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
http://jezioro-tarnobrzeskie.eu/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
http://ontariocrimestoppers.ca/crimeforum/read.php?1,254711
https://njrs-itd.gov.in/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-q-1
https://www.ordrepsy.qc.ca/web/hibacsicuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://pnoa.ign.es/web/hibacsicuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://blogfreely.net/hibacsi24hcuatoi/la-mot-trong-so-cac-benh-xa-hoi-lay-lan-qua-con-duong-tinh-duc-benh-lau-khong
http://services.fepem.fr/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://hibacsi.nicepage.io/Page-2.html?version=5c39c673-e533-4677-a940-1212cc54961f&uid=cac0506f-8189-4cd6-82a8-1a516fa445b4
https://portal.squ.edu.om/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://www.transport.gov.za/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://hibacsi24hcuatoi.doodlekit.com/blog/entry/10718868/gii-php-phng-nga-bnh-lu-v-cch-cha-cho-nam-gii-hiu-qu
http://www.cnss.tn/vi/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
http://www.ha.ae/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
http://www.ha.ae/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/bo
http://www.ospedalesacrocuore.it/vi/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
http://generator.emcs.mf.gov.pl/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://iter.regione.campania.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://turismolasiberia.juntaex.es/web/hibacsi24hcuatoi
http://www.camilab.unical.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/giai-phap-phong-ngua-benh-lau-va-cach-chua-cho-nam-gioi-hieu-qua
https://www.behance.net/hibacsi1
https://twitter.com/thanhtu65204682
https://mix.com/bacsicuatoi
https://9gag.com/u/suckhoecuatoi24
https://answers.informer.com/user/hibacsicuatoi
https://www.artstation.com/hibacsi24hcuatoi
https://www.atlasobscura.com/users/hibacsi24hcuatoi
http://www.authorstream.com/hibacsi24hcuatoi/
https://steepster.com/hibacsi24hcuatoi
https://www.blogtalkradio.com/hibacsi24h
https://www.boredpanda.com/author/suckhoe-cuatoi365/
https://www.brusheezy.com/members/102217478201101_1591761600
https://www.codecademy.com/profiles/bacsi24hcuatoi
https://www.codementor.io/@suckhoecuatoi365
https://cookpad.com/vn/nguoi-su-dung/24206851
https://id.pr-cy.ru/user/profile/hibacsi24hcuatoi/#/profile
https://fundraising.stjude.org/site/TR/Walk/Walk?px=6693820&pg=personal&fr_id=122604
https://www.gamespot.com/profile/hibacsi24h/about-me/
https://www.indiegogo.com/individuals/23880282
https://www.dafont.com/profile.php?user=1265551
https://www.imdb.com/user/ur119623712/?ref_=nv_usr_prof_2
https://list.ly/hibacsi24hcuatoi/lists
https://hibacsi24hcuatoi.picturepush.com/profile
https://www.instructables.com/member/hibacsi24hcuatoi/
https://www.mendeley.com/profiles/tran-ha11/
https://moz.com/community/users/15758075
https://myspace.com/hibacsi24hcuatoi
https://ok.ru/profile/577143903846
https://www.patreon.com/user/creators?u=37390447
https://forum.zenstudios.com/member.php?2931982-hibacsi24hcuatoi
https://profiles.wordpress.org/hibacsi24hcuatoi/
https://public.tableau.com/profile/hibacsi24hcuatoi#!/
https://www.quora.com/profile/Tuyen-Thanh-Tran-2
https://www.redbubble.com/fr/people/hibacsi24h/shop?asc=u
https://www.sbnation.com/users/hibacsi24hcuatoi
https://slides.com/hibacsi24hcuatoi
https://www.vox.com/users/hibacsi24hcuatoi
https://www.theverge.com/users/hibacsi24hcuatoi
https://unsplash.com/@hibacsi24hcuatoi
https://weheartit.com/hibacsi24hcuatoi
https://www.intensedebate.com/people/hibacsicuatoi
https://audiomack.com/hibacsi24hcuatoi
http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=437605
https://community.cbr.com/member.php?128898-hibacsi24hcuatoi
https://www.evensi.com/profile/tran-ha-thanh/3550999/savethedate/
https://studiumfc.umontreal.ca/user/profile.php?id=236528
https://comicvine.gamespot.com/profile/hibacsi24h/about-me/
http://bbs.co.99.com/member.php?u=426035
https://www.4shared.com/u/nwXmSvog/suckhoe.html
https://genius.com/hibacsi24hcuatoi
https://forum.topeleven.com/member.php?u=173866
https://forums.factorio.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=105771
https://www.mightycause.com/user/mcu8lf/preview
https://serbianforum.org/members/hibacsi24hcuatoi.713351/#about
https://www.trainsim.com/vbts/member.php?380854-hibacsi24hcuatoi
https://anime.thehylia.com/forums/index.php?members/hibacsi24hcuatoi.2466588/#about
https://pro.ideafit.com/profile/tran-ha
https://www.shiatv.net/uprofile.php?u=hibacsi24hcuatoi#user_videos
https://getcosmetic.com/author/hibacsi24hcuatoi/
http://testsoc.invamama.ru/home.php?mod=space&uid=135168
https://www.vocabulary.com/profiles/B0HHS3CBQ2NXVW
https://wanelo.co/hibacsi24hcuatoi
https://profiles.delphiforums.com/n/pfx/profile.aspx?webtag=dfpprofile000&userId=1891084619
https://trello.com/bacsicatoi
https://demodrop.com/user/764986
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AFS5YKP4J3RNMJB3NZZ7PSLKDPBA?ref=prof_v_vn
https://invisioncommunity.com/profile/609284-hibacsi24hcuatoi/?tab=field_core_pfield_23
https://www.hackerrank.com/suckhoe_cuatoi31
https://www.omnimaga.org/profile/?area=summary;u=34684
https://forums.serebii.net/members/hibacsi24hcuatoi.413910/
https://www.setlist.fm/user/hibacsi24h
https://www.islumped.com/members/hibacsi24hcuatoi/profile/
https://www.trover.com/u/hibacsi24hcuatoi
https://www.semrush.com/user/188047249/
https://www.hometalk.com/member/49279127/hibacsi24hcuatoi
https://www.kiva.org/lender/hibacsi24hcuatoi
https://www.infragistics.com/community/members/162660b0840f1b52268263796931a3ba7cbe5872
https://singaporebrides.com/weddingforum/members/hibacsi24hcuatoi.177099/#about
http://www.brijj.com/hi-bac-si?wp=y
https://forums.prosportsdaily.com/member.php?740636-hibacsi24hcuato
https://www.wincert.net/forum/profile/103499-tr%E1%BA%A7n-thanh-tuy%E1%BB%81n/?tab=field_core_pfield_13
https://www.cousincouples.com/forum/profile/6374-hibacsi24hcuatoi/?tab=field_core_pfield_18
https://www.smogon.com/forums/members/hibacsi24hcuatoi.521944/#about
https://refind.com/suckhoe-cuatoi365
http://forum.abantecart.com/index.php?action=profile
https://hibacsicuatoi.cloudaccess.host/wp-admin/post-new.php
https://kpopselca.com/hibacsi24hcuatoi
https://www.empowher.com/users/hibacsi24hcuatoi
https://www.fark.com/users/hibacsi24hcuatoi/main
http://www.bshare.cn/share?url=https://hibacsi.webflow.io/
http://www.i2i.jp/linkdego?url=https://hibacsi.webflow.io/
https://forum.ct8.pl/member.php?action=profile&uid=58605
http://www.london.umb.edu/?URL=https://hibacsi.webflow.io/
https://24hbacsi.page.tl/cac-trang-suc-khoe-uy-tin.htm
https://able2know.org/user/hibacsi24hcuatoi/
https://mix.com/bacsicuatoi
https://creator.wonderhowto.com/hibacsi24hcuatoi/
https://community.amd.com/external-link.jspa?url=https://hibacsi.webflow.io/
https://chevereto.com/community/members/hibacsicuatoi.89562/#about
https://www.tor.com/members/hibacsi24hcuatoi/
https://japanbase.net/forum/member.php?2895-bacsicuatoi
https://www.homify.it/librodelleidee/7468879/hibacsi-thong-tin-s-c-kh-e
https://tinychat.com/room/TuyenTranThanh
https://dashburst.com/hibacsi24hcuatoi
https://pawoo.net/@hibacsi24hcuatoi
https://www.spoke.com/companies/hibacsi-5f4caad2349342a5e90303f9
https://www.spoke.com/companies/bacsicuatoi-5f4cab2e147311ab1d0390f4
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/81312
https://tune.pk/user/hibacsi24hcuatoi/about
https://www.bakespace.com/members/profile/hibacsi24hcuatoi/890836/
https://bbpress.org/forums/profile/hibacsi24hcuatoi/
https://fstoppers.com/profile/hibacsi
https://hibacsi24hcuatoi.doodlekit.com/
https://www.domestika.org/es/suckhoe_cuatoi365
https://sumally.com/hibacsi24hcuatoi
http://web.archive.org/web/20200608041335/https://hibacsi.webflow.io/

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.