Blogs Blogs

« Back

xuat tinh som phai lam gi

xu¿t tinh s¿m là hi¿n tu¿ng c¿c k¿ hay b¿t g¿p t¿i b¿n nam, bi¿u hi¿n qua s¿ phóng tinh sau m¿t kho¿ng th¿i gian ng¿n không theo mong mu¿n c¿a co th¿ nam. Dù cho không ph¿i là 1 can b¿nh nguy hi¿m t¿i tính m¿nh nhung mà ch¿ng xu¿t tinh s¿m l¿i làm cho không ít b¿nh nhân lo s¿ do d¿i s¿ng tình d¿c không nhu ý. du¿i dây s¿ cung c¿p các thông tin v¿ tác nhân gây b¿nh xu¿t tinh s¿m và cách tr¿.

1. vì sao l¿i b¿n tinh s¿m?

hi¿n tu¿ng xu¿t tinh s¿m t¿i d¿ng mày râu là tình tr¿ng không ¿c ch¿ du¿c s¿ xu¿t tinh s¿m hon nh¿c t¿ lúc dua duong v¿t truy c¿p ¿ trong "cô bé". xu¿t tinh s¿m gây ra c¿m giác th¿t v¿ng, h¿t h¿ng, e ng¿i cung nhu né h¿n ch¿ "yêu" tình d¿c v¿i nam gi¿i, Ngoài ra cung gây tác d¿ng t¿i tâm sinh lý tình d¿c c¿a ngu¿i n¿.

b¿nh xu¿t tinh s¿m du¿c phân thành 2 ki¿u là nguyên phát (¿ giai do¿n d¿u) và th¿ phát (¿ giai do¿n sau, tru¿c dó không b¿, ch¿ y¿u ¿ ngu¿i dã có gia dình).

V¿y t¿i vì sao l¿i phóng tinh s¿m? Có r¿t nhi¿u nguyên do b¿ xu¿t tinh s¿m, bao g¿m:

Tâm lý: co th¿ b¿nh xu¿t tinh s¿m không nh¿n ra du¿c kho¿nh kh¿c “ di¿m chua th¿ d¿ng l¿i” truy c¿p tru¿c lúc b¿n tinh d¿ có nguy co d¿ng l¿i cung nhu bi¿n d¿i quá trình kích thích sao cho phù h¿p. nguyên nhân c¿a ban khoan tâm lý này là vì co th¿ nam trong tâm th¿ v¿i vàng, lo l¿ng hay có th¿ là t¿i l¿i. M¿t khác, cung có th¿ ngu¿i ngu¿i n¿ luôn dua ra s¿c ép lên ngu¿i b¿n nam cung là m¿t tác nhân d¿n t¿i tình tr¿ng b¿nh xu¿t tinh s¿m ¿ dàn ông gi¿i;
B¿nh lý: xu¿t tinh s¿m có kh¿ nang b¿i vì nhi¿m trùng tuy¿n ti¿n li¿t ho¿c viêm nhi¿m du¿ng ti¿t ni¿u. пng th¿i, m¿t s¿ ch¿ng b¿nh v¿ h¿ th¿n kinh cung gây phóng tinh s¿m;
tác nhân khác: Ví d¿ giao h¿p tình d¿c trong không gian không thu giãn cung nhu ch¿t h¿p, lo l¿ng, m¿t m¿i, tang nh¿y c¿m duong v¿t, m¿t cân b¿ng ch¿c nang th¿ th¿ serotonin, l¿i s¿ng t¿ su¿ng c¿a co th¿ nam.
t¿i vì sao l¿i b¿nh xu¿t tinh s¿m
quan h¿ tình d¿c trong không gian không tho¿i mái, ch¿t h¿p cung d¿n d¿n tình tr¿ng b¿ xu¿t tinh s¿m


2. ki¿m soát xu¿t tinh s¿m


b¿ xu¿t tinh s¿m là ch¿ng b¿nh hoàn toàn có kh¿ nang gi¿i quy¿t du¿c v¿i m¿t s¿ gi¿i pháp ch¿ng ch¿ng xu¿t tinh s¿m nhu sau:

2.1 phuong pháp tâm lý cung nhu hành vi

Ðây là cách di¿u tr¿ b¿nh xu¿t tinh s¿m không s¿ d¿ng thu¿c, cùng v¿i tuân th¿ quy d¿nh là nâng cao kho¿ng th¿i gian b¿n tinh, ki¿m ch¿ du¿c hành vi phóng tinh nh¿m thu thái hon trong d¿i s¿ng chan g¿i, g¿m có các cách sau:

H¿c cách di¿u ch¿nh hành vi: b¿nh nhân c¿n ph¿i nh¿n di¿n nh¿ng d¿u hi¿u nh¿n bi¿t tru¿c lúc xu¿t tinh s¿m, R¿i hít th¿ sâu, ch¿m, di¿u khi¿n ý chí kìm hãm ph¿n x¿ phóng tinh. luy¿n t¿p không ít l¿n cách này d¿ nó tr¿ nên m¿t ph¿n x¿ có di¿u ki¿n, t¿p luy¿n Trong khi t¿m kho¿ng 4- 5 tu¿n;
gi¿i pháp “d¿ng- b¿t d¿u” hay còn g¿i là "yêu" ng¿t quãng: bác si chuyên khoa kích ¿ng "c¿u nh¿" c¿a ngu¿i b¿n nam cho d¿n lúc c¿m th¿y th¿t s¿ thúc t¿ng phóng tinh, lúc này co th¿ cánh mày râu s¿ nh¿ s¿ giúp d¿ c¿a b¿n gái d¿ng l¿i ngay t¿i th¿i di¿m dó, ch¿ c¿m giác mu¿n xu¿t tinh c¿a co th¿ nam di qua thì b¿t d¿u tr¿ l¿i. L¿p l¿i 3 l¿n lúc th¿c hi¿n gi¿i pháp này d¿n khi b¿n tinh;
phuong pháp b¿m bao quy d¿u: Nh¿ quá trình tr¿ giúp c¿a ngu¿i d¿i tác b¿m dang nh¿p bao quy d¿u c¿a co th¿ cánh mày râu ngay tru¿c lúc b¿n d¿c tính và gi¿ cho t¿i lúc m¿t di c¿m giác mu¿n xu¿t tinh. cách này cung du¿c ti¿n hành 3 l¿n cho t¿i lúc b¿n tinh th¿t quá trình.

2.2 l¿y thu¿c

vi¿c s¿ d¿ng thu¿c c¿n ph¿i du¿c k¿t h¿p v¿i phuong pháp tâm lý hành vi d¿ d¿t du¿c h¿u hi¿u di¿u tr¿ cao nh¿t, nh¿ng d¿ng thu¿c du¿c l¿y bao g¿m:

Thu¿c tê da bao quy d¿u ¿ ch¿: Thu¿c có ch¿c nang trong th¿i gian ng¿n, d¿i v¿i tác d¿ng ph¿ là làm cho nóng cung nhu rát da bao quy d¿u, có th¿ chi ph¿i thu¿c tê t¿i co th¿ b¿n tình trong quá trình quan h¿;
Thu¿c kìm hãm tái h¿p thu ch¿n l¿c serotonin: khi¿n cho lâu ngày kho¿ng th¿i gian xu¿t tinh trong âm h¿ lên 2 - 10 l¿n. Thu¿c du¿c l¿y trong th¿i di¿m vài tháng.
Thu¿c tr¿ b¿nh r¿i lo¿n cuong duong lúc có tình tr¿ng này kèm theo.
tuy nhiên, l¿m d¿ng thu¿c có nguy co gây sây s¿m m¿t mày, bu¿n nôn, toát m¿ hôi, ch¿ng b¿nh “sinh d¿c không yên”, khô môi, m¿ m¿t, d¿i ti¿n khó, suy gi¿m ch¿t lu¿ng tinh binh... c¿n nên tuân theo ch¿ d¿nh c¿a bác si ch¿a khi s¿ d¿ng m¿t s¿ d¿ng thu¿c này.

t¿i sao l¿i b¿nh xu¿t tinh s¿m
l¿m d¿ng thu¿c có th¿ d¿n t¿i hoa m¿t, bu¿n nôn, ...

2.3 ti¿u ph¿u

cách ki¿m soát xu¿t tinh s¿m cu¿i cùng du¿c dua ra lúc c¿ 2 gi¿i pháp trên ti¿n hành không thành công dó là ph¿u thu¿t. nhung, cho t¿i nay v¿n d¿ c¿t th¿n kinh lung "c¿u bé" v¿n có nh¿ng không nên nh¿t d¿nh nhu suy nhu¿c c¿m h¿ng tình d¿c, m¿t khoái c¿m... nên v¿n còn dang trong khi nghiên c¿u cung nhu chua d¿y khuyên r¿ng. luu ý r¿ng không ti¿n hành c¿t bao da quy d¿u b¿i nó không th¿ ki¿m soát b¿ xu¿t tinh s¿m du¿c.

xu¿t tinh s¿m không gây nên nguy h¿i tuy nhiên cung có các tình hu¿ng nó gi¿m thi¿u kh¿ nang sinh con ho¿c d¿c bi¿t vô sinh t¿i phái m¿nh. Vì v¿y, chúng ta nên n¿m du¿c tác nhân d¿n d¿n b¿nh xu¿t tinh s¿m cùng v¿i gi¿i pháp di¿u tr¿ d¿ nâng cao d¿i s¿ng chan g¿i cùng v¿i kh¿ nang có con 1 phuong pháp t¿t hon h¿t.

 

https://hibacsi.webflow.io/
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-co-nhung-cap-nao
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/cach-chua-benh-lau-hieu-qua-tot-nhat-hien-nay
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/cat-bao-quy-dau-bao-nhieu-tien-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi
https://hibacsi.webflow.io/blog/chua-xuat-tinh-som-o-dau-co-chua-duoc-khong
https://hibacsi.webflow.io/blog/that-ong-dan-tinh-la-gi-thuc-hien-o-dau-nhu-the-nao-chi-phi-bao-nhieu-tien
https://hibacsi.webflow.io/blog/benh-phu-khoa-nguy-hiem
https://hibacsi.webflow.io/blog/kinh-nguyet-ra-it-khong-deu
https://hibacsi.webflow.io/blog/dia-chi-chua-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-nhat
https://hibacsi.webflow.io/blog/roi-loan-cuong-duong-la-gi
https://hibacsi.webflow.io/blog/not-ruoi-o-vung-kin-phu-nu-tot-hay-xau
https://hibacsi.webflow.io/blog/cach-chua-yeu-sinh-ly-nam-tai-nha
  •  
  •  
     
  •  
Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.